با استرس روز خواستگاری چه کنیم؟

اتفاقاتی که در این چند ساعت می‌افتد، قرار است سرنوشت شما را تعیین کند، پس کاملا هوشیار و آگاه باشید

الو دکتر می گوید:
روز و ساعت خواستگاری از سخت
ترین لحظه‌‌ها برای هر خانمی است. همه چیز، بد پیش میرود، هیچچیز سر جایش نیست، اضطراب و نگرانی از خراب شدن مراسم وجود عروس آینده را فرا گرفته؛ واقعیت این است که روز و ساعات خواستگاری برای آقایان سادهتر پیش میرود و این چنین سخت و استرسزا نیست؛ اما خانمها با چند راهنمای ساده میتوانند، این لحظههای سخت را مدیریت کنند.

زمان مهم است

خوبی مراسم خواستگاری این است که زمان از پیش تعیینشده است. شما میدانید که خواستگارها چه ساعتی از راه میرسند؛ پس میتوانید برنامهریزی کنید و همه کارهایتان را به گونهای ترتیب دهید که نیمساعت قبل از آمدن مهمانها آماده باشید. در این مدت با خیال آسوده از کارهای انجام شده، میتوانید آرامش خودتان را به دست بیاورید. اگر شاغل هستید، بهتر است روز خواستگاری مرخصی بگیرید و از صبح در خانه با آرامش کارهایتان را انجام دهید.

هوشیار باشید

اتفاقاتی که در این چند ساعت میافتد، قرار است سرنوشت شما را تعیین کند، پس کاملا هوشیار و آگاه باشید. هوشیاری به معنی جدی بودن نیست، در این مجلس، شوخی و خنده هم لازم است تا چاشنی مراسم شود و سنگینی ابتدای مجلس را بشکند، فضا دوستانه شود و صحبتهای لازم، سر بگیرد. با شوخیها و خندهها همراه شوید اما همه چیز را زیر نظر داشته باشید؛ همه رفتارها و حرفهایی که میتواند در تصمیمگیری نهایی به شما کمک کند.

فکرهای خوب بکنید

با بدبینی و تلخی به این مراسم نگاه نکنید، نگرشتان مثبت باشد. فکرهای بد را از ذهنتان دور کنید. چشمهای شما امروز ایرادگیر شده، از همه چیز از لباس پوشیدنتان تا نحوه چیدمان خانه ایراد میگیرد ولی این عیب چند ساعته چشمهای شماست! اجازه ندهید افکار منفی بر شما مسلط شود، لبخند بزنید و با خوشبینی به همه چیز نگاه کنید.

غر نزنید

غرزدن، سادهترین راه برای تخلیه اضطراب و تشویشی است که امروز دارید؛ اما غرزدن در روحیه شما و خانوادهتان که میزبان مهمانان مهمی هستید تاثیر میگذارد، شما و خانوادهتان را کسل میکند، شور و شوقی که برای این مراسم دارید را میگیرد و در نتیجه میزبانان شایستهای نخواهید بود. پس با همه دلشوره ای که حق شماست، بر خودتان مسلط باشید و با متانت یک عروس خانم برازنده! با این ساعات برخورد کنید.

بیش از حد سخت نگیرید

خواستگاری یک مراسم رسمی است اما قرار نیست مراسمی خشک و جدی باشد. یک مراسم خواستگاری میتواند تبدیل به یک مهمانی ساده بشود که به همه حضار و خانواده شما و خانواده خواستگار، خوش بگذرد و همیشه با خاطره خوش و شیرین از این روز یاد کنند. حتی اگر شما و خواستگارتان به نتیجهای که مطلوب شماست نرسید، خاطره خوش این مهمانی در یادتان میماند و تا همیشه با خوبی و احترام از یکدیگر یاد میکنید.

حس خود را نشان دهید

اگر در این چند ساعت از خواستگارتان و خانوادهاش خوشتان آمده  و حس خوبی دریافت کردهاید؛ این حس خوشایند را نشان بدهید. شما هم باید روی آقای خواستگار و خانوادهاش تاثیر مثبت بگذارید و این جز با نشاندادن حسی مثبت و خوب، میسر نمیشود. وقتی همه این مراحل خوب پیش برود، شما باید خودتان را برای شناخت بیشتر او آماده کنید، کاری که از شرکت در مراسم خواستگاری آسانتر نیست.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ