نام پزشک : دکتر منیره تهرانی

دکتر  منیره تهرانی
تخصص :جراح دندانپزشک