نام پزشک : دکتر مهدی سزاوار

دکتر مهدی سزاوار
تخصص :متخصص جراحی فک و صورت
سوابق پزشک

دکتر مهدی سزاوار متخصص جراحی فک و صورت و استادیار دانشکده است. وی در دانشکده دندانپزشکی در بیمارستان بوعلی سال‌1385 بورد تخصصی‌ را دریافت کرده است. نفر سوم بورد تخصصی بوده و 10‌سال است که در این رشته فعالیت می‌کند. دکتر سزاوار عضو انجمن جراحان فک - دهان و صورت هستند.

ساعات حضور پزشک