نام پزشک : دکتر شهاب الدین بهرامی

دکتر  شهاب الدین بهرامی
تخصص :روانپزشک
ساعات حضور پزشک
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت: 20:00 - 16:00

پربازدیدترین های هفته