• آ - ث - آ
 • آ اس آ
 • آ ث آ
 • آپروتینین
 • آپو مورفین هیدروکلراید
 • آپومورفین
 • آتراکوریوم
 • آتروپین
 • آتروپین ( چشمی)
 • آتروپین سولفات
 • آتنولول
 • آتور واستاتین
 • آدالت کلد , قرص سرما خوردگی بزرگسالان
 • آدنوزین
 • آرژنین
 • آزاتیوپرین
 • آزیترومایسین
 • آسپاراژیناز
 • آسپرژیناز
 • آسپیرین
 • آستمیزول
 • آسیترتین
 • آسیکلوویر
 • آکاربوز
 • آکولات
 • آلبندازول
 • آلبومین
 • آلبومین (انسانی)
 • آلپرازولام
 • آلتیب
 • آلفنتانیل
 • آلندورنت
 • آلو پورینول
 • آلوپورینول
 • آلومینیم ام جی
 • آلومینیوم ام . جی . اس
 • آلومینیوم منیزیوم
 • آلومینیوم هیدرواکساید
 • آلیکوم
 • آمانتادین
 • آمپی سیلین
 • آمفوتریسین - بی
 • آمفوتریسین ب
 • آملودیپین بزیلات
 • آموکسی سیلین
 • آمونیوم کلریاد
 • آمی تریپ تیلین
 • آمی تریپتیلین
 • آمیکاسین
 • آمیل نیتریت
 • آمینو اسید
 • آمینو گلوتتیماید
 • آمینوفیلین
 • آمینوکاپروئیک اسید
 • آمیودارون
 • آمییوراید
 • آنتوسیانوزید
 • آنتی توکسین بوتولیسم
 • آنتی هموروئید
 • آنتی هیستامین دکونژستانت
 • اباکاویر
 • اپی روبیسبن
 • اپی نفرین
 • اتاکرینیک اسید
 • اتامبوتول
 • اتر
 • اترتینت
 • اتوپوساید
 • اتوسوکسماید
 • اتوسوکسیماید
 • اتومیدیت
 • اتیدرونات
 • اتینیل استرادیول
 • ادتیت دی کبالت
 • ادتیت کلسیم دی سدیم
 • ادروفونیوم
 • ارگوتامین تارترات
 • ارگوتامین سی
 • اریتروپوئیتین
 • اریترومایسین
 • اریترومایسین
 • اسپکتینومایسین
 • اسپیرامایسین
 • استازولامید
 • استامینوفن
 • استامینوفن کدئینه
 • استرادیول والرات
 • استراموستین
 • استرپتوزوسین
 • استرپتومایسین
 • استرپتومایسین
 • استروژن کنژوگه
 • استرومارین
 • استیل سالیسیلیک اسید
 • استیل سیستئین
 • استیل کولین
 • استیل کولین - کلراید
 • استیل کولین - کلرایدش
 • اسمولول
 • اسید بنزوئیک
 • اسید بوریک
 • اسید سیتریک
 • اسید فوسیدیک
 • اسید فولیک
 • اشک مصنوعی
 • افدرین
 • افلوکساسین
 • اکسازپام
 • اکسپکتورانت
 • اکسی بوتینین
 • اکسی توسین
 • اکسی توکسین
 • اکسی متولون
 • اکسیمتولون
 • اکوتیوفات
 • الکیل آمین
 • امپرازول
 • ان فلوران
 • انالاپریل
 • انسولین
 • انفوران
 • انوکساپرین
 • اوآراس
 • اوکترئوتاید
 • ایبوپروفن
 • ایپراتروپیوم بروماید‌
 • ایپکا
 • ایپکاک
 • ایتراکونازول
 • ایداروبایسین
 • ایزو فلوران
 • ایزو کربوکسازید
 • ایزوپروترنول
 • ایزوترتینوئین
 • ایزوسورباید
 • ایزوسورباید دی نیترات
 • ایزوسورباید منو نیترات
 • ایزوفلوران
 • ایزوفلوران
 • ایزوکسوپرین
 • ایزونیازید
 • ایفوزامید
 • ایفوسفاماید
 • ایمونوگلوبولین وریدی
 • ایمی پرامین
 • ایمی پنم
 • اینترفرون آلفا
 • اینترفرون بتا -1 آ
 • اینترفرون ها
 • ایندومتاسین
 • ایوهگزول