www.alodoctor.com

نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا چپ ؟

با این تست خود را آزمایش کنید
و این آزمون را به دوستان خود هم توصیه کنید