اسفرزه چگونه اسهال را بند می آورد؟

اسفرزه تب را از بین می برد؟

اسفرزه دو نوع است :زمستانی و تابستانی  مزاج آن سرد و تر است .

خرد شده آن را در روغن گل بجوشانند قابض است .با سرکه ضماد کنند سردرد را به کلی از بین می برد .

با سرکه بهم بزنند در مداوای ورم های گرم ، مورچه ، جمره ، باد سرخ ، و به ویژه دملهای بناگوش و دمل های بلغمی بسیار مؤثر است .

ضمادش با سرکه و روغن گل پیچش و ترنجیدگی عصب ، نقرس و درد گرم مفاصل را درمان می کند .

ضمادش را بر سر بگذارند سر درد گرم علاج می شود .

سینه را تماماً نرم می کند .

لعاب اسفرزه با روغن گل ، یا باروغن بادام تشنگی صفرایی شدید را تسکین می دهد .

اگر اسفرزه را با روغن گل مخلوط کنند اسهال را بند می آورد و از خراش جلوگیری می کند ، به ویژه برای کودکان بسیار مفید است . اگر با روغن بنفشه باشد شکم را روان می کند .

خوردن آن شدت تب های گرم را تسکین می دهد .

امتياز 5 از 5 بر اساس نظر2 نفر
ساختمان پزشکان
}