خواندنی های قاعدگی نامنظم

بین قاعدگیهای نامنظم و افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان ارتباط وجود دارد.

خواندنی های قاعدگی نامنظم

الزاما نمی توان گفت همه زنان مبتلا به قاعدگی نامنظم در معرض خطر این سرطان هستند.

مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات سرطان آمریکا نشان داد که بین قاعدگیهای نامنظم و افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان ارتباط وجود دارد.

برای انجام این تحقیق متخصصان درکالیفرنیا به بررسی بیش از 14 هزار زن پرداخته و وضعیت سلامت آنان را طی 50 سال پیگیری کردند. نتایج نشان داد زنانی که قاعدگی در آنان نامنظم بوده 2.4 برابر بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان تخمدان بودند.

گرچه این تحقیق نشان داد که  قاعدگی نامنظم میتواند فاکتور خطرزای جدیدی برای ابتلا به سرطان تخمدان باشد اما الزاما نمی توان گفت همه زنان مبتلا به قاعدگی نامنظم در معرض خطر این سرطان هستند. سیمرغ

امتياز 3 از 5 بر اساس نظر16 نفر
ساختمان پزشکان
}