چگونه دندان ها را معاینه کنیم؟

روش معاینه دهان و دندان

چگونه دندان ها را معاینه کنیم؟

وسائل مورد نیاز : چوب زبان ، چراغ قوه و گاز تمیز

روش کار :

۱- معاینه شونده را روی یک صندلی بنشانید .خود شما ،جلو روی او با یستید ، از او بخواهید که دهان خود را کاملا باز کند . با چراغ قوه فضای دهان را روشن کنید .

۲- برای اینکه لثه وهمه سطح های دندان ها را به خوبی معاینه کنید ،باید در کار خود نظم داشته باشید و از یک طرف فک شروع کنید .

۳- برای اینکه لثه وسطح زبانی دندان های فک پایین یک طرف به خوبی دیده شود . باید از بیمار بخواهید که زبان را به طرف دیگر ببرد وبا استفاده از چوب زبان آن را نگهدارید.

۴- برای اینکه لثه وسطح لبی دندان های فک بالا وپایین را بخوبی معاینه کنید باید با چوب زبان ، لب ها و گونه را از سطح لثه دور کنید .

۵- در داخل دهان ولای دندان ها ، به باقی مانده خرده های غذا توجه کنید . اگر در لای دندان ها خرده های غذا دیده شود ، نشانه آن است که شخص از دندان های خود خوب مراقبت نمی کند .

۶- همه سطح های مختلف را در تک تک دندان ها معاینه کنید ، وجود پلاک ، جرم و پوسیدگی دندان ( از یک لک کوچک قهوه ای یا سیاه رنگ گرفته تا سوراخ شدگی دندان ) را بررسی نمایید .

۷- به تمام قسمت های لثه ، خوب نکاه کنید تا در صورت وجود تورم متوجه آن بشوید .

۸- کف دهان ( زیر زبان ) ، کام ، داخل گونه ها ولب ها را به خوبی نگاه کنید تا اگر زخم یا هر چیز غیر طبیعی دیگر وجود داشته باشد .

۹- نوک زبان را با گاز تمیز بگیرید و کمی به سمت خارج از دهان بکشید . روی زبان ، زیر زبان و دو طرف آن را به دقت نگاه کنید تا در صورت وجود زخم یا غده متوجه آن بشوید.

منبع:راسخون
ساختمان پزشکان
}