کاربرد های پزشکی فلوسایتومتری آزمایشگاه آریا چیست؟

آزمایشگاه آریا: سیتومتری یا یاخته سنجی به معنی تفکیک اجزاء سلولی متعدد در یک نمونه است. دستگاه فلوسایتومتری اجزاء متعدد سلولی را تعیین کرده و هم زمان مورد شمارش قرار می دهد.

کاربرد های پزشکی فلوسایتومتری آزمایشگاه آریا چیست؟


آزمایشگاه آریا:

سیتومتری یا یاخته سنجی به معنی تفکیک اجزاء سلولی متعدد در یک نمونه است. دستگاه فلوسایتومتری اجزاء متعدد سلولی را تعیین کرده و هم زمان مورد شمارش قرار می دهد. خصلت هایی که توسط  فلوسایتومتری قابل اندازه گیری هستند شامل انداره سلول، پیچیدگی سیتوپلاسمی، محتوی DNA یا RNA سلول و طیف گسترده ای از پروتیین های داخل سلولی و یا متصل به غشاء می باشد. کاربردهای مختلفی برای فلوسیتومتری وجود دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به ایمیونوفنوتایپینگ لوسمی های حاد و مزمن، بیماری پلاسماسل ها، پایش درمان در لوسمی ها، تعیین فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماری، بررسی کمی سلول های ایمنی اشاره کرد. در بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه آریا با بهره گیری از دستگاه فلوسیتومتر چهار رنگ و شش پارامتری می توان علاوه بر شمارش، تعیین حجم و گرانولاریتی سلول ها به بررسی شاخص های سطح غشای سیتوپلاسم و هسته ای پرداخته و از یافته های آن در تشخیص، طبقه بندی، تعیین و پیش آگهی کنترل درمان، بیماری های خوش خیم و بد خیم خونی، بیماری های نقص ایمنی،و کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) استفاده نمود.

کاربرد های پزشکی فلوسایتومتری:

1- تشخیص و طبقه بندی سرطان های خون.

2- تشخیص مقادیر کم بیان شاخص های مورد ارزیابی مانند بررسی MRD .

3- شناسایی انتی ژن هایی که به عنوان هدف های درمانی استفاده می شود.

4- بکارگیری روش استاندارد با حساسیت بالا برای تشخیص بیماری کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه ( PNH .)

5- ارزیابی و شمارش زیر گروه های لنفوسیتی به منظور تشخیص و طبقه بندی بیماری های نقص ایمنی،

ناباروری و ...

6- اندازه گیری هم زمان بیان چند شاخص از جمله مایع مغزی نخاعی (CSF)، پلور و آسیت با سلول های

بدخیم خونی و غیر خونی، منطبق با استانداردهای بین المللی.

مزایای سیستم فلوسیتومتری بر سایر روش های اندازه گیری فلورسانس

1- عینی بودن objective

2- حساسیت بالا (دستگاه می تواند تا بیش از هزار مولکول فلوئوروکروم را در سلول مشخص کند.)

3-  سرعت عمل زیاد که بررسی تعداد زیادی سلول را ممکن می سازد.

4- توانایی تشخیص سلول های نادر با مشخصات اختصاصی در یک جمعیت هتروژن و ناهمگن.

5- توانایی مطالعه سلول های زنده فیکس نشده.

6- توانایی اندازه گیری معیار های همزمان چندین پارامتر و تطابق چند حساسیت هر سلول معلق در مایع.


آزمایشگاه آریا:

آزمایشگاه آریا در سال 1385 با تجربه راه اندازی چندین آزمایشگاه موفق زیر نظرپزشکان متخصص پاتولوژی، با برنامه های مدرن، از پیش تعیین شده و سیستماتیک تاسیس گردید.

شماره های تماس جهت ارتباط با آزمایشگاه آریا:

03132232068

03132232069

آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، جنب بانک ملت


وب سایت
1064 | 1396/07/04 | آزمایشگاه

سوالات مرتبط مشاوران الو دکتر
ساختمان پزشکان
}