کد‌ام اجزای صورت مناسب برجسته‌سازی است؟

گونه‌ها و لب‌های هر شخص 2 عضو بسیار مهم د‌ر صورت وی است؛ به طوری که د‌ر میزان برجسته کرد‌ن و فرم برجسته کرد‌ن آنها باید فوق‌العاد‌ه د‌قت د‌اشت زیرا فرم و حجم لب‌ها و گونه‌های یک فرد‌ باید‌ کاملا با شخص د‌یگر تفاوت داشته باشد

کد‌ام اجزای صورت مناسب برجسته‌سازی است؟


نکته حائز اهمیت برای گونهگذاری یا برجسته کردن لبها این است که پزشک متبحر ابتدا با توجه به تجربه خود و سن هر فرد به طور اختصاصی با فرد مراجعهکننده مشورت کرده و سپس توصیه  کند که آیا برایش تزریق ژل هیالورونیک اسید قابل جذب بهتر است یا تزریقچربی تا نتیجه کار کاملا مطلوب باشد.

گونهها و لبهای هر شخص 2 عضو بسیار مهم در صورت (face) وی است؛ به طوری که در میزان برجسته کردن و فرم برجسته کردن آنها باید فوقالعاده دقت داشت زیرا فرم و حجم لبها و گونههای یک فرد باید کاملا با شخص دیگر تفاوت داشته باشد، چون این 2 عضو نقش بسیار مهمی در زیبایی کلی صورت دارند بهطوری که مثلا یک فرم خاص برجسته کردن لبها ممکن است در صورت یک شخص جلوه بسیار زیبایی داشته باشد ولی همین فرم خاص برای شخص دیگری به هیچوجه زیبایی نداشته باشد، بنابراین در برجسته کردن لبها یا حجیم کردن گونهها (گونهگذاری) باید فوقالعاده آگاهانه هارمونی و هماهنگی سایر اجزای صورت ازجمله بینی و چشمها از نظر فاصله و زاویه آنها با لبها و گونهها را شناخت و به صورت کاملا علمی و دقیق عمل کرد تا نتیجه کار مانند یک نقش هنرمندانه شود.

برای برجسته کردن گونه ها و لب‌ها به نکات زیر توجه کنیم:

- توجه بسیار زیاد به نوع فرم دادن و مقدار (حجم) برجسته کردن لبها و گونهها بهطوریکه در عین زیبایی حالت غیرطبیعی و مصنوعی نداشته باشد.

- باید توجه داشت عمق تزریق دقیق و صحیح باشد تا عارضهای برای فرد ایجاد نشود.

 - درتزریق ژلها به استفاده از ژلهای جدید قابل جذب هیالورونیک اسید تاکید میشود زیرا اگر توسط پزشک باتجربه و متبحر تزریق شود، عارضههایی مانند گلولهشدن، جابهجا شدن، عفونت، آلرژی و... نخواهد داشت.

- باید دقت شود شکل ایجادشده لبها و گونههای جدید با بقیه اجزای صورت فرد به، سن، موقعیت اجتماعی و شغلی فرد تناسب داشته باشد بهطوری که حالت مصنوعی نداشته و حالت طبیعی (natural) ظاهر شخص حفظ شود.

- مقدار تزریق باید به نحوی باشد که فرم کلی صورت شخص را بههم نزند.

پرکننده‌‌های (Filler) معمول و مرسوم امروزی برای برجسته کردن لبها و گونهگذاری 2دستهاند:

 ژلها: بهترین و مطمئنترین نوع ژلها، ژلهای هیالورونیک اسیدی قابل جذب هستند. مهمترین نکته آن است که از مارکهای معتبر و مورد تایید سازمان FDA استفاده شود.

 اگرچه مدت ماندگاری این نوع ژلها بین یک سال تا یک سال و نیم است ولی در عوض عارضههایی مانند گلوله شدن، جابهجایی و عفونت ندارند اما درگذشته ژلهایی که به کار میرفتند، غیرقابل جذب بوده و عوارضی ازجمله جابهجایی، گلوله شدن و عفونت داشتند که امروزه تقریبا منسوخ شدهاند و ژل‌‌های جدید که قابل جذب هستند جایگزین برتر آنها شدهاند چون کاملا سازگار  با بافت طبیعی بدن انسان ساختهشدهاند و هیچ نوع عارضهای برای شخص ایجاد نمیکنند.

 تزریق چربی: همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، میتوان از بافت چربی طبیعی بدن خود فرد برای حجم دادن و برجسته کردن لبها و گونهها  استفاده کرد.

ساختمان پزشکان
}