تعبیر خواب کوتاه کردن مو

کوتاه کردن مو تحت شرایط خاصی تعابیر مختلفی دارد. این متن را تا انتها بخوانید تا با تعبیر خواب کوتاه کردن مو در شرایط مختلف آشنا شوید.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب یکی از کارهایی است که می توان گفت اغلب ایرانیان به آن اعتقاد بسیاری دارند و بعد از دیدن خواب هایی که حس می کنند معنا دار می باشد به سمت تعبیر خواب می روند. یکی از خواب هایی که ممکن است ذهن فرد را مشغول کند دیدنخواب کوتاه کردن مو است. تعابیر مختلفی برای کوتاه کردن مو بیان می شود. 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو : در واقع بطور کلی دیدن چنین خوابی نمیتواند خیر و خوب باشد مگر در شرایطی خاص ! اگر دیدی که موی سرت را به اجبار کوتاه میکنن و تو ناراضی هستی دلیل بر اینکه عشقت را از دست خواهی داد یا فردی را که برای تو عزیز است از خودت میرنجانی همچنین شکست خوردن در روابط احساسی بین دختر و پسر نیز از دیگر معانی این خواب است.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب کوتاه کردن مو حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب کوتاه کردن مو بر ۵ دلیل است

حج-مسافرت-عزت-امنیت-دولت

تعبیر خواب کوتاه کردن مو حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب سر تراشیدن از غم بیرون آمدن است

تعبیر خواب دیدن درازی موی سر درازی عمر است

تعبیر خواب دیدن موی سر دراز رنج کم است

تعبیر خواب کندن موی جدایی از همسر است


تعبیر خواب کوتاه کردن مو ابن‌سیرین

دیدن گیسوها درخواب، دلیل عز وجاه بود کسی را که گیسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر (ص) است.
کوتاه کردن مو دختر در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد .

تعبیر خواب کوتاه کردن مو منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد.

اگر زنی گیسوی کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند گیسویش بلند شده تعبیر همانست که نوشتم اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند کوتاه شده عزت و احترام خود را از دست می دهد و سبک می شود . برای مردان نیز موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند دلیل بی آبروئی و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی گذارند.

اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می شود و مورد اتهام و افترا قرار می گیرد .

امتياز 3 از 5 بر اساس نظر6 نفر


مجله خبری
دکتر نفیسه جوادی